Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
Giới thiệu SD4B
1.      Giới thiệu về Văn phòng PTBV
Được thành lập vào năm 1963 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp và chủ lao động trong việc hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của họ trong các mối quan hệ trong nước và quốc tế cũng như xúc tiến và hỗ trợ thương mại, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác tại Việt Nam và nước ngoài.
Ngoài ra, VCCI cũng được coi như một diễn đàn trao đổi thông tin và các ý tưởng giữa các doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh, môi trường kinh doanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
 
2.      Chức năng
a.      Tập hợp, tham mưu, đề xuất và tư vấn cho Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định chính sách, xây dựng hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.
b.      Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức thực hiện các sự kiện, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát triển bền vững.

3.     
Nhiệm vụ
a. Triển khai các công tác truyền thông về các nội dung chính của phát triển doanh nghiệp bền vững và hội nhập thông qua các hội nghị, hội thảo, các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang web…
b. Hỗ trợ, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc kinh doanh bền vững, phổ biến các thông lệ tốt về kinh doanh bền vững trong khu vực và quốc tế.
c. Triển khai các nội dung PTBV và hội nhập quốc tế, thực hiện Chương trình Nghị sự 21, Chương trình quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, và các chương trình mục tiêu quốc gia khác liên quan đến nội dung phát triển bền vững của Việt Nam
d. Khuyến khích, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch và thực hiện quá trình công nghiệp hóa sạch, an toàn vệ sinh lao động, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
e. Triển khai các nghiên cứu cần thiết phục vụ nội dung PTBV của doanh nghiệp, nghiên cứu các tiêu chuẩn và thông lệ của quốc gia và quốc tế về PTBV.
f. Xây dựng và áp dụng triển khai các công cụ, mô hình PTBV, hệ thống hỗ trợ quản lý phục vụ doanh nghiệp PTBV.
g. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các giải thưởng về PTBV cho doanh nghiệp và doanh nhân.
h. Xây dựng một thư viện về kinh nghiệm và kiến thức PTBV phục vụ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
i. Phối hợp với các địa phương triển khai các chương trình PTBV cho doanh nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, phát triển làng nghề bền vững…
k. Thiết lập các Diễn đàn, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự PTBV cho các ngành công nghiệp trọng điểm và duy trì mạng lưới chia sẻ kiến thức chuyên môn với các tổ chức quốc gia và quốc tế.
l. Phối hợp với các cơ quan chức năng, trường, viện nghiên cứu để đưa nội dung PTBV vào hệ thống giáo dục, đặc biệt là các chương trình đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp.
m. Phối hợp với các cơ quan trong nước và nước ngoài triển khai các dự án phục vụ cho công cuộc PTBV của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
n.      Triển khai các công tác khác do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giao.