Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Các dự án của Chương trình
Các dự án của Chương trình
12/12/2011
a. Cơ quan chủ trì: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. b. Cơ quan thực hiện: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng.
11/25/2011
Dự án 1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về AT-VSLĐ a. Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. b. Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
11/20/2011
a. Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế b. Cơ quan thực hiện: Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
11/11/2011
a. Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. b. Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam