Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
  • Trang chủ
  • Ấn phẩm
Ấn phẩm
2/29/2012
Phân loại lao động theo các yếu tố của điều kiện lao động là căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị cơ sở, các doanh nghiệp giải quyết các chế độ chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động.
2/29/2012
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhận cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, giữ một vai trò quan trọng nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và Quyết định về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề và công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
2/29/2012
Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã rà soát và hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật chính sách hiện hành liên quan đển an toàn – vệ sinh lao động in thành cuốn sách “Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn – vệ sinh lao động” nhằm góp phần giúp người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ làm công tác an toàn – vệ sinh lao động thuận tiện trong việc tìm hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn – vệ sinh lao động.
2/29/2012
Bảo hộ lao động với nội dung chủ yếu là bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động là một chính sách kinh tế xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.