Giới thiệu
Là đơn vị trực thuộc do VCCI thành lập vào năm 2006, Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt nam phát triển bền vững và hội nhập thành công trong thế kỷ 21, đặc biệt thông qua Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt nam (VBCSD).
Các hoạt động
Dự án là diễn đàn của 30 cơ quan và tổ chức quốc tế và Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lãnh đạo với vai trò tư vấn của Diễn đàn các chủ Doanh nghiệp quốc tế của Hoàng tử xứ Wales (IBLF).
Tập huấn tại Hà Nội
Sau 2 ngày tập huấn tại Hải Phòng vào tháng 5, Dự án ITBI tiếp tục thưc hiện tập huấn tại Hà Nội ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2012 tại Press Club Hà Nội. Tập huấn tại Hà Nội đã thu hút 34 đại diện Doanh nghiệp từ 24 Doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức tham gia.
Album List:
  • Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tại Việt Nam (346 photos)
  • Tập huấn tại TP Hồ Chí Minh (346 photos)
  • Tập huấn tại Hà Nội (346 photos)
  • Hội thảo bàn tròn: Xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong kinh doanh (19-08-2011) (346 photos)
  • Ra mắt Dự án xây dựng tính nhất quán và minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam (346 photos)
  • Lễ trao giải CSR 2012 (346 photos)